Żywioły

Czyste DOBRO Czyste PIĘKNO

Otwarte OKNO HISTORII

Metamorfozy

Przestrzeń i miejsce

Czym są Letnie Akademie?

IDEA
Praca artystyczna - jeśli ma być skuteczna i osiągnąć odpowiednią jakość - wymaga określenia warunków podstawowych.
Warunek pierwszy: określić pole działania umożliwiające pełną koncentrację.
Warunek drugi: ścisła współpraca z ludźmi, którzy posiadają podobne cele i umiejętności.
Warunek trzeci: obecność osób towarzyszących, które z jednej strony są profesjonalistami, z drugiej zaś strony nie wywierają nacisku na tworzących, lecz pomagają im w realizowaniu swoich pomysłów.
Pomocne w spełnieniu tych założeń są następujące warunki ramowe:
- praca w określonym, jasno zdefiniowanym przedziale czasowym;
- miejsce dające maksimum bodźców i minimalnie rozpraszające uwagę;
- dobrze opracowana, przekonywująca koncepcja.

Akademia związana jest z myślą filozoficzną (pierwszą Akademię założył w starożytnych Atenach Platon - Akademia Platońska).
Akademia to instytucja skupiająca wybitnych uczonych lub artystów mająca na celu kierowanie rozwojem nauki i sztuki (działanie twórcze wywodzi się z nauki i jest „sztuką”).
Akademia to wyższa uczelnia kształcąca specjalistów w jakiejś dziedzinie.
Letnie Akademie mają wieloletnią tradycję europejską i amerykańską.
Są to najczęściej międzynarodowe, wielokulturowe i multimedialne spotkania, przeznaczone przede wszystkim dla ludzi o zainteresowaniach twórczych i artystycznych. Często uczestnikami są też multiplikatorzy, animatorzy, menadżerowie pracujący w różnych instytucjach, na przykład o profilu edukacyjnym, w mediach.
W letnich akademiach struktury estetyczne mają charakter integrujący, to znaczy dotyczą nie tylko obszaru sztuk przedstawiających czy literatury. W akademiach proponuje się rozmaite realizacje z zastosowaniem np. literatury, muzyki, ruchu, filmu, fotografii, performance. Wszystkie one zorientowane są na realizacje jednego ramowego tematu wspólnego dla całej akademii.
Proces współtworzenia jest ważniejszy niż jego materialny produkt. Co prawda, na zakończenie akademii odbywa się często finalna prezentacja dokonań poszczególnych warsztatów, ma ona jednak na celu ukazanie fragmentu procesu twórczego, lub jego poszczególnych etapów, a niekiedy również danie pozostałym uczestnikom akademii możliwości aktywnego udziału w zajęciach pozostałych grup.
Zajęcia warsztatowe prowadzą wybrani artyści z różnych dziedzin sztuki, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe i praktykę pedagogiczną. Są oni przygotowani na to, by przekazywać uczestnikom akademii swą wiedzę i umiejętności, a jednocześnie unikać typowo wykładowego tonu i toku zajęć. Oznacza to, iż sami przygotowują i opracowują projekt pracy grupowej. Wygłaszają dla członków warsztatu stosowne wprowadzenie, przedstawiają rozmaite propozycje wyznaczając z jednej strony główną linię ich własnego zamysłu, z drugiej otwierają pole dla wyobraźni samych uczestników, uwzględniające ich własne pomysły. Program akademii nie może być zatem nienaruszalnym rusztowaniem. Jest raczej żywym organizmem, dostosowanym do stopniowo rozwijającej się dynamiki letniej akademii.

PRAKTYKA
Co roku w Letniej Akademii bierze udział 60-90 osób z Polski, Niemiec, a czasami także z innych krajów.
Nasza praca organizowana jest w/g następujących zasad: najpierw umożliwiamy wszystkim uczestnikom orientację ogólną. Potem muszą się oni zdecydować na jeden z Warsztatów, w którym pracować będą przez pozostałe dni. Cała Akademia trwa zazwyczaj 7 dni.
W ciągu dnia uczestnicy realizują zadania stawiane przez prowadzącego oraz własne projekty. Wieczorami odbywają się pokazy i wykłady dla uczestników wszystkich warsztatów. Rozpoczęcie i zakończenie Akademii uświetniają szczególne wydarzenia - za każdym razem inne
W poszczególnych Warsztatach biorą udział przedstawiciele różnych narodowości i grup wiekowych. Są to zarówno dzieci (które przyjeżdżają w towarzystwie swoich rodziców, ale nie muszą być z nimi w tym samym Warsztacie), jak i dorośli. Tak zróżnicowany profil uczestników wyzwala ogromną żywotność i kreatywność.
Znajomość języków jest bardzo różna. Większość osób operuje językiem obcym, angielskim lub niemieckim, na poziomie umożliwiającym dobre porozumienie. Wielu uczestników poszerza przy okazji swoje umiejętności.

WARSZTAT TWÓRCZY

„Warsztat”nie oznacza tylko pomieszczenia ze znajdującymi się w nim narzędziami, lecz również zasadę działania. W Warsztacie danych jest do dyspozycji wiele materiałów i środków pomocniczych. Osoba prowadząca umożliwia samodzielną organizację i indywidualne ukierunkowanie pracy. Określony jest wprawdzie program, lecz może on zostać w każdej chwili - szczególnie w trzecim etapie - dowolnie zmieniony.
Prowadzący nie spełniają roli nauczycieli lub instruktorów, lecz fachowych doradców, którzy zwracają uwagę na to, żeby w sposób optymalny wykorzystać jednostkę i grupę.

Warsztat twórczy jest to sposób kształcenia w procesie. Jest to metoda po pierwsze całkowicie odmienna od tradycyjnej, a zarazem znacznie od niej efektywniejsza, po drugie koncentrująca się na pełnouprawnieniu problematyki artystycznej. W warsztacie proces współtworzenia jest ważniejszy niż jego materialny produkt.
Warsztat jako metoda pracy twórczej jest dziedzictwem europejskim. Stosując ją kontynuujemy dokonania reformatorów pedagogiki, a także twórców pedagogiki kreatywnej (Rudolfa Arnheima, Edwarda de Bono, Hugana Kükelhausa, Moshe Feldenkkreisa, Rudolfa zur Lippe, Gerda Binninga i in.). Z bardziej współczesnych zjawisk inspiracją dla nas są ustalenia psychologii nauczania i informacji (sformułowane przez Bruce`a Goldsteina, Wolfganga Schmida, Detlefa B. Linke i in.). Ponadto wychodzimy z założenia, że artystyczne i naukowe postępowanie nie są sobie zasadniczo przeciwstawne, lecz że uzupełniają się wzajemnie, co przy zastosowaniu właściwych metod, umożliwiających stworzenie powiązań między nimi, prowadzi do rozszerzenia granic naszego poznania.

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA KULTURALNA
Letnia Akademia, oprócz pracy artystyczno-twórczej, stawia sobie ważny cel polegający na zbliżeniu dwóch sąsiadujących ze sobą narodów. Ważne jest wzajemne zrozumienie, poznanie, nawiązanie kontaktów, które będą trwać także po zakończeniu Akademii.
Takich kontaktów powstało już wiele także dzięki temu, że Międzynarodowa Letnia Akademia InSEA jest silnie związana z Międzynarodową Letnią Akademią TRI-ANGEL z Niemiec (Schleswig-Holstein).